Legal information

(Currently only available in Dutch)

Naam van de instelling

Stichting Boost Foundation

 

KvK Nummer/Chamber of commerce #

65559975

 

RSIN/fiscaal nummer

856162000
 
 

Contactgegevens

Stichting Boost Foundation
t.a.v. Secretaris Remco Scherpenzeel
Laan op Zuid 783
3072 DB Rotterdam
T: +31624108899
E: info@boostfoundation.eu

Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel:  
  • het wereldwijd beschermen van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid en het bevorderen van humanitaire projecten;  
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 
2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst. 
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het selecteren van humanitaire- en milieuprojecten wereldwijd en het ondersteunen van de non-profit organisaties en andere algemeen nut beoogde instellingen die deze projecten uitvoeren met een hoge mate van efficiëntie. De ondersteuning in de vorm van, maar niet beperkt tot kennis, inspanning door vrijwilligers, natura en/of van financiële aard. Daarnaast zal de stichting vrijwilligers selecteren, begeleiden en deze de gelegenheid bieden om bij te dragen aan projecten of andere ondersteunende activiteiten. Tevens zal de stichting (Netwerk) evenementen organiseren om sponsoren te werven en bewustzijn te creëren. 
(Bron: Statuten Stichting Boost Foundation, Artikel 2)

Organisatie van het bestuur

Een verdere uitleg van de rollen en functies staat beschreven in het Huishoudelijk Reglement van Stichting Boost Foundation in Hoofdstuk 3. Organisatiestructuur en Hoofdstuk 4. Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden.

Bestuursleden

Voorzitter (CEO) – Erudini Smits
Secretaris – Remco Scherpenzeel
Penningmeester (CFO) – Tu Hong
Communicatie (CCO) – Osman Akin
Projecten (CPO) – Martyna Grochowska

Boardmembers

Chairman (CEO) – Erudini Smits
Secretary of the board – Remco Scherpenzeel
Chief Financial Officer (CFO) – Tu Hong
Chief Communication Officer (CCO) – Osman Akin
Chief Projects (CPO) – Martyna Grochowska

Donaties en declaraties

  • Grote en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel;
  • Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de stichting;
  • Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen van dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie worden bij eerste gelegenheid aan de penningmeester gemeld en het geld wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen op de bankrekening van de stichting gestort;
  • Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Reserveren is echter geen doel op zich, sterker nog: het dient tot het minimum beperkt te blijven, slechts wat nodig is voor continuïteit . Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders;
  • In gevallen waarin de stichting moet tekenen voor ontvangst van goederen en/of voor het goed gebruik en/of goede verwijdering ervan (dan wel enig andere voorwaarde schriftelijk moet accepteren), sluit de stichting een gelijkluidende overeenkomst met het goede doel dat de goederen ontvangt. In gevallen waarin de stichting niet hoeft te tekenen, verdient het de voorkeur toch een contract met de ontvangende partij te tekenen;
  • Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren;
  • Voor declaraties wordt het standaardformulier “Declaratie” gehanteerd, te downloaden vanaf de bestuur sectie van de website.
(Bron: Huishoudelijk reglement Sichting Boost Foundation, Artikel Donaties en Decleraties)

Uitgevoerde werkzaamheden

Boost Foundation heeft wekelijks een online vergadering op maandagavond, behalve op de eerste maandag na een maandelijks overleg. Het bestuur komt maandelijks bijelkaar op de eerste zondag van de maand.

Van beide meetings worden er notulen bijgehouden die online te vinden zijn op onze transparantiepagina.

Financiële Transparantie: Balans 2019

Hieronder de balans voor 2019. Boost Foundation heeft als target gesteld dat meer dan 90% van de inkomsten/donaties worden besteedt aan projecten.

(Bron: Boost Foundation Financieel Jaarverslag 2019)