Legal information

(Currently only available in Dutch)

Naam van de instelling

Stichting Boost Foundation

 

KvK Nummer/Chamber of commerce #

65559975

 

RSIN/fiscaal nummer

856162000
 
 

Contactgegevens

Stichting Boost Foundation
t.a.v. Secretaris Remco Scherpenzeel
Laan op Zuid 783
3072 DB Rotterdam
T: +31624108899
E: info@boostfoundation.eu

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel:  
 • het wereldwijd beschermen van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid en het bevorderen van humanitaire projecten;  
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 
 1. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het selecteren van humanitaire- en milieuprojecten wereldwijd en het ondersteunen van de non-profit organisaties en andere algemeen nut beoogde instellingen die deze projecten uitvoeren met een hoge mate van efficiëntie. De ondersteuning in de vorm van, maar niet beperkt tot kennis, inspanning door vrijwilligers, natura en/of van financiële aard. Daarnaast zal de stichting vrijwilligers selecteren, begeleiden en deze de gelegenheid bieden om bij te dragen aan projecten of andere ondersteunende activiteiten. Tevens zal de stichting (Netwerk) evenementen organiseren om sponsoren te werven en bewustzijn te creëren. 

  (Bron: Statuten Stichting Boost Foundation, Artikel 2)

Beleidsplan

Sinds 2017 is Stichting Boost Foundation officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Stichting richt zich op het bevorderen van duurzaamheid en met name het bevorderen van humanitaire projecten. Om onze doelstellingen te verwezenlijken verrichten wij de volgende werkzaamheden: 
 • Selecteren van (buitenlandse) instellingen, of goede doelen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen. 
 • Financieren, managen, monitoren van projecten en rapporteren over de voortgang van bovengenoemde instellingen zoals benoemd in het beleidsplan. 
 • Faciliteren, promoten, organiseren en invullen van vrijwilligerswerk te behoeve van instellingen of interne zaken. 
Daarnaast brengen wij beoogde instellingen, projecten of goede doelen in contact met vrijwilligers en donateurs. Dit doen wij door: 
 • De beoogde instelling of goede doel te toetsen en selecteren aan de hand van onze selectiecriteria zoals vermeld op onze website www.boostfoundation.eu. 
 • Aan de hand van Agile en Scrum methodieken projecten te managen in korte overzichtelijke iteraties of werkpakketten. Een iteratie en omvat alle noodzakelijke taken: planning, analyse, ontwerp, toetsing en rapportage. Het is de bedoeling om na iedere iteratie iets bruikbaars op te leveren. Aan het eind van de iteratie wordt het product getoond op onze website, getoetst en het product en proces beoordeeld.  
 • Vrijwilligersplekken te creëren bij de beoogde instellingen of goede doelen. Vrijwilligers werven en selecteren aan de hand van onze selectiecriteria zoals vermeld op onze website www.boostfoundation.eu.  
 • Onze organisatorische verantwoordelijkheden uit te voeren aan de hand van ons beleidsplan. 

Werving en beheer van gelden 

Stichting Boost Foundation heeft geen winstoogmerk. De inskomten zijn verworven ten behoeve van de doelstellingen door middel van de volgende wervingsactiviteiten: 
 1. Bedrijven en instanties benaderen die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Afhankelijk van de bijdrage promoten wij de bedrijven op onze website, brengen wij de bedrijven in contact met vrijwilligers en organiseren wij evenementen.  
 2. Evenementen en “fund raisers” organiseren. Een overzicht van deze zijn te vinden op het evenementenkalender op de website en via social media kanalen. 
 3. Natuurlijke personen benaderen met behulp van digitale kanalen, zoals: social media en/of Google, en deze koppelen aan specifieke projecten.  
 4. Gebruikmaken van overheids-, of vermogensfondsen. 
 5. “Crowdfunding” voor specifieke projecten of doelen.  
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats: 
 1. Alle inkomende en uitgaande geldstromen worden door onze penningmeester (CFO) beheerd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het monitoren, administreren en rapporteren van de geldstromen op de bankrekening op naam van Stichting Boost Foundation. 
 2. Alle inkomende en uitgaande gelden worden bijgehouden zowel op bestuurlijk als op projectniveau. 
 3. Schenkingen van bedrijven of natuurlijke persoon worden gekoppeld aan specifieke projecten, goede doelen of interne beheerkosten.  
 4. Wanneer de gelden zijn verworven voor een meerjarig project, zal het overgebleven bedrag worden gereserveerd in de daartoe bestemde reserves voor later gebruik.
 5. Stichting Boost Foundation streeft ernaar om beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 10% van gelden afkomstig van schenkingen en giften. 

Voorschriften voor donaties en declaraties

 • Grote en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel;
 • Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de stichting;
 • Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen van dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie worden bij eerste gelegenheid aan de penningmeester gemeld en het geld wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen op de bankrekening van de stichting gestort;
 • Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Reserveren is echter geen doel op zich, sterker nog: het dient tot het minimum beperkt te blijven, slechts wat nodig is voor continuïteit. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders;
 • In gevallen waarin de stichting moet tekenen voor ontvangst van goederen en/of voor het goed gebruik en/of goede verwijdering ervan (dan wel enig andere voorwaarde schriftelijk moet accepteren), sluit de stichting een gelijkluidende overeenkomst met het goede doel dat de goederen ontvangt. In gevallen waarin de stichting niet hoeft te tekenen, verdient het de voorkeur toch een contract met de ontvangende partij te tekenen;
 • Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren;
 • Voor declaraties wordt het standaardformulier “Declaratie” gehanteerd, te downloaden vanaf de bestuur sectie van de website.

(Bron: Huishoudelijk reglement Sichting Boost Foundation, Artikel Donaties en Decleraties)

Organisatie van het bestuur

Een verdere uitleg van de rollen en functies staat beschreven in het Huishoudelijk Reglement van Stichting Boost Foundation in Hoofdstuk 3. Organisatiestructuur en Hoofdstuk 4. Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden.

Bestuursleden

Voorzitter (CEO) – Erudini Smits
Secretaris – Remco Scherpenzeel
Penningmeester (CFO) – Tu Hong
Communicatie (CCO) – Osman Akin
Projecten (CPO) – Martyna Grochowska

Boardmembers

Chairman (CEO) – Erudini Smits
Secretary of the board – Remco Scherpenzeel
Chief Financial Officer (CFO) – Tu Hong
Chief Communication Officer (CCO) – Osman Akin
Chief Projects (CPO) – Martyna Grochowska

Vergadering

Boost Foundation heeft wekelijks een online vergadering op maandagavond, behalve op de eerste maandag na een maandelijks overleg. Het bestuur komt maandelijks bijelkaar op de eerste zondag van de maand.

Van beide meetings worden er notulen bijgehouden die online te vinden zijn op onze transparantiepagina.